Blog Image

Perceptimi i të rinjve për ndotjen akustike në Tiranë

  • On July 29, 2022

Studim i realizuar në kuadër të projektit “Edhe qyteti ka nevojë të flejë”

Ky studim ka për qëllim mbledhjen e informacionit për nivelin e njohjes që kanë të rinjtë rreth ndotjes akustike, burimit të zhurmave, pasojave mbi shëndetin e gjithë secilit, format dhe rrugët e reduktimit të zhurmave dhe legjislacionit në fuqi për vlerësimin dhe administrimin e zhurmave në mjedis.

Për të lexuar studimin e plotë ju lutemi të ndiqni linkun:

https://drive.google.com/file/d/12x9ZuofRLIb_20pUx16UfnMi6nLAkK50/view?usp=sharing

0 comments on Perceptimi i të rinjve për ndotjen akustike në Tiranë

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *