Rreth Nesh

QENDRA PER ZHVILLIMIN DHE INTEGRIM eshte organizate e pavarur jofitimprurese, qe ka per qellim paresor te veprimtarise se saj nxitjen, mbeshtetjen dhe perhapjen e mundesive te zhvillimit demokratik, shoqeror, ekonomik, kulturor, mjedisor brenda dhe jashte Shqiperise, duke patur ne fokus te vecante te rinjte.

Qendra ka ne objekt te veprimtarise se saj hartimin, organizimin, zbatimin dhe manaxhin e progameve, projekteve, studimeve dhe analizave te ndryshme ne favor te zhvillimit ekonomik, social, mjedisor dhe kulturor te zonave rurale dhe urbane.

Mbeshtetjen dhe organizimin e aktiviteteve lobuese per nxitjen e zhvillimit demokrati,.shoqeror, ekonomik, kulturor, mjedisor, si dhe cdo veprimtari te ligjshme qe kontribuon ne permbushjen e qellimit dhe fushave te veprimtarise se Qendres.